• สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  • ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

    ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลู