ผอ.สพก และคณะตรวจราชการผลการดำเนินโครงการ TOD Info

    ผอ.สพก และคณะตรวจสอบราชการผลการดำเนินโครงการ TOD Info ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย