ไอซีที เร่งหามาตรการคุมเด็กติดเกม

ไอซีที เร่งหามาตรการคุมเด็กติดเกม

 

 

 

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเปิดสัมมนา ?การป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์? ว่า กระทรวงไอซีที เตรียมลงพื้นที่สำรวจร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยจะเน้นไม่ให้มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการหลังเวลา 22.00 น. ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดละเมิดจะมีความผิดและถูกปรับ โดยไอซีที จะประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อร่วมกันดำเนินการในเรื่องนี้


ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงไอซีที ยังไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ตรวจสอบธุรกิจประเภทดังกล่าว เพราะอยู่ระหว่างขอเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลร้านอินเทอร์เน็ตเข้าไปใน พ.ร.บ.วัสดุเทปและโทรทัศน์ ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย แต่พบว่าปัญหาเด็กติดเกมเริ่มรุนแรงขึ้น จึงต้องเร่งหามาตรการควบคุม อย่างไรก็ตาม การขอความเห็นจากกลุ่มเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการ โดยไอซีทีจะประสานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เพื่อระดมความเห็นก่อนที่จะออกมาตรการบังคับใช้ต่อไป


อย่างไรก็ตาม ไอซีทีไม่มีนโยบายควบคุมการนำเข้าเกมออนไลน์เพราะทำได้ยาก อีกทั้งเป็นแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สิ่งสำคัญควรแก้ที่ตัวบุคคล ได้แก่ เด็ก ผู้ปกครอง และครู ให้เข้าใจบทบาทของตัวเอง
 

อ้างอิงจาก : ประชาชาติธุรกิจ