ไอซีทีหนุนเด็กไทยสร้างเครือข่ายไอทีเติมความรู้

ไอซีทีหนุนเด็กไทยสร้างเครือข่ายไอทีเติมความรู้

 


กระทรวงไอซีที ดัน ?โครงการการพัฒนาเครือข่ายนักเรียนไทยในยุค ICT? สร้างเครือข่ายเยาวชน ?ผู้ให้? และ ?ผู้รับ? ชู คอนเซ็ป ?พลังความรู้ สร้างชาติ? ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพนักเรียนไทยทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รู้ทันเทคโนโลยีเท่าเทียมกัน พร้อมเดินสายจัดอบรมนักเรียนทั่วประเทศ
       
       นางธนนุช ตรีทิพยบุตร รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดเผยระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาเครือข่ายนักเรียนไทยในยุคไอซีที หรือ Teen ICT ว่าเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคคลในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนอย่างยิ่ง
       
       ?เยาวชน ทั้งระดับนักเรียน และนิสิต นักศึกษา เป็นกลุ่มที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การเสริมสร้างพลังความรู้ให้กับเยาวชน จึงเป็นเหมือนการติดอาวุธทางปัญญา ที่จะทำให้เยาวชนไทยมีพลัง และความสามารถในการร่วมกันพัฒนาชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เยาวชนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในส่วนภูมิภาค อาจมีโอกาสในการเข้าถึง และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าเยาวชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กระทรวงฯ จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ และสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งนอกจากเยาวชนจะได้ความรู้ และการพัฒนาความสามารถแล้วยังสามารถสร้างเครือข่ายมิตรภาพที่เข้มแข็ง เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศอีกด้วย? นางธนนุชกล่าวเสริม
       
       นายเสกสรรค์ เกิดพิพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ Teen ICT คือ การสร้างและขยายเครือข่ายนักเรียนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยผ่านทางกิจกรรมการขยายเครือข่ายที่เดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ และผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยเน้นสร้างชุมชน สังคมของนักเรียน และเป็นศูนย์กลางสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น บทความต่างๆ การตอบคำถามและช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่เพื่อนนักเรียนในเครือข่ายและประชาชนทั่วๆ ไป อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาไปสู่นักเรียนไทยในรุ่นต่อๆ ไป
       
       โครงการนี้จะมีเว็บไซต์ www.teenict.com เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่าย และแหล่งข้อมูลให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ มีการจัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับกลุ่มนักเรียน?ผู้ให้? ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 150 คน และหลังจากนั้น นักเรียน ?ผู้ให้? จะทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้นี้ต่อไป ทั้งในโรงเรียน และชุมชนของตน จากนั้นตัวแทนนักเรียน ?ผู้ให้? ที่ได้รับการคัดเลือก จะทำการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้กับกลุ่มนักเรียน ?ผู้รับ? ทั่วประเทศ ทั้งในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 650 คน ซึ่งนักเรียน ?ผู้รับ? ในแต่ละภาคที่ผ่านการอบรมแล้วนั้นก็จะทำหน้าที่เป็น ?ผู้ให้? โดยเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปถึงกลุ่มเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน และในโรงเรียนอื่นๆของชุมชนกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆของท้องถิ่น ก่อให้เกิดการกระจายขององค์ความรู้สร้างพื้นฐานและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังประชาชนทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายความรู้ที่เข้มแข็งและกว้างขวางอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา และสร้างความเจริญ มั่นคง แก่ประเทศชาติต่อไป
       
       ?ก่อนจะสิ้นสุดการฝึกอบรมแต่ละครั้ง นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งนักเรียน ?ผู้ให้? และ ?ผู้รับ? จะต้องนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการแข่งขันในหัวข้อเรื่อง ?การเผยแพร่สินค้าพื้นบ้านผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ? นอกจากกิจกรรมการอบรมนักเรียนทั่วทุกภูมิภาคแล้วเรายังได้จัดให้มีการประกวดผลงานด้าน ICT ในหัวข้อ ?การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกระจายความรู้สู่ชุมชน? โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เป็นเครือข่ายของโครงการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายเครือข่ายแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย? นายเสกสรร กล่าวเพิ่มเติม
       
       การฝึกอบรมในโครงการการพัฒนาเครือข่ายนักเรียนไทยในยุค ICT ประกอบไปด้วยหัวข้อที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถ
       และเป็นที่สนใจของเยาวชนอาทิหัวข้อ เล่นเน็ตให้สนุก, เทคนิคการนำเสนอผลงาน, วิธีดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ PC, Internet Security, Internet For Freshly, รู้ทันกลลวงอินเทอร์เน็ต, Flash Animation เบื้องต้น, Update trend IT โลก และองค์ความรู้สู่การเป็นผู้ให้ เป็นต้น


 


อ้างอิงจาก : ผู้จัดการออนไลน์