เปิดเว็บไซต์กรมรับฟังความเห็นประชาชนเรื่องสุวรรณภูมิมหานคร

เปิดเว็บไซต์กรมรับฟังความเห็นประชาชนเรื่องสุวรรณภูมิมหานคร

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานคร เผยเบื้องต้นเป็นการบูรณาการ อบต. เดิมกับองค์การบริหารสุวรรณภูมินคร จนกว่าจะเป็นการปกครองเขตพิเศษเต็มรูปแบบ

นายสาโรช คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.สุวรรณภูมิมหานคร ว่า หลังจากสนามบินเปิดดำเนินการแล้วจะทำให้พื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิมีสภาพเป็นเมือง ซึ่งมาจากความเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์ ระบบการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัย ซึ่งจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ดังนั้น จากการประชุมวางหลักการร่าง พ.ร.บ.สุวรรณภูมิมหานคร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นได้กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานคร โดยครอบคลุมเขตลาดกระบัง และเขตประเวศของกรุงเทพมหานคร อ.บางพลี และกิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ รวมพื้นที่ทั้งหมด 521.789 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรจำนวน 462,057 คน

 


นายสาโรช กล่าวต่อว่า สำหรับการบริหารงานในระยะเริ่มต้น รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยังคงอยู่ และสามารถจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์การบริหารนครสุวรรณภูมิ และมีสมาชิกสภา และผู้บริหารของเทศบาล และ อบต. ที่อยู่ในเขตมหานครคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานครเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ


อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ในส่วน ส.ก. ส.ส. และ ส.ว. ให้คงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปจนครบวาระ ซึ่งเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งต่อไปจะมีการเลือก ส.ส. และ ส.ว. ของสุวรรณภูมิมหานคร และในระยะต่อไปสุวรรณภูมิมหานครจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีผู้บริหารมหานคร และสภามหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานครได้ที่ www.thailocaladmin.go.th.
อ้างอิงจาก : สำนักข่าวไทย