ไอซีที รุดหน้าโครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ (OTEC)

 

                    นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ หรือ One Temple One e-learning Center (OTEC) ว่า โครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่ผ่านมาสังคมไทยในอดีตนั้น แหล่งการเรียนรู้ของสังคมมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นระหว่างบ้าน , วัด และโรงเรียน ด้วยศาสนสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยกระทรวงไอซีทีได้ร่วมมือกับกรมสรรพากรเพื่อขอลดหย่อยภาษีให้กับบริษัทเอกชนที่บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ (OTEC) โดยกรมสรรพากรเห็นด้วยที่จะดำเนินการลดภาษีให้กับโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการจูงใจบริษัทเอกชนให้บริจาคคอมพิวเตอร์มากขึ้น

 

                    นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ โฆษกกระทรวงไอซีที เปิดเผยที่มาของโครงการนี้ว่า วัตถุประสงค์ที่แท้จริง ของโครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อต้องการการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนในศาสนสถาน สำหรับการแสวงหาความรู้จากสื่อประสมต่าง ๆ ของทุกคนในชุมชน เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับพระภิกษุ นักเรียน ประชาชน และชุมชน ให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีอย่างแพร่หลายในอินเตอร์เน็ต

 

                    คณะกรรมการอำนวยการได้มีการหารือและกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกวัดนำร่อง 9 วัด 5 ภาคประกอบด้วย ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสิงห์บุรี, ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี, ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการได้ประกาศรายนามวัดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่จะเป็นวัดนำร่อง 9 วัด 5 ภาค ดังนี้ ภาคกลางวัดเพชรสมุทรวรมหาวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์บุดดา จังหวัดสิงห์บุรี, ภาคเหนือ วัดหนองโค้ง จังหวัดเชียงใหม่, วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น, วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น และวัดศรีษะเกตุ จังหวัดหนองคาย, ภาคตะวันออก วัดไผ่ล้อม จังหวัดตาก และภาคใต้ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

                    ทั้งนี้ ในวันที่ 10 พ.ย.48 กระทรวงไอซีทีจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปมอบให้กับวัดเพชรสมุทรวรมหาวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นวัดนำร่องลำดับที่ 1 จำนวน 20 เครื่องพร้อมการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกต่อไป