นายกฯ ระบุ ไทยควรวางพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศ

 

นายกฯ ระบุ ไทยควรวางพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศ

 

 

                 นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ทั้งสองประเทศมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

 

                ดังนั้น จึงเห็นว่า ประเทศไทยควรวางพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับทั้งสองประเทศ เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้ประชาชนคนรุ่นหลังต่อไป โดยต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อต่อยอดงานด้านต่างๆ ภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว