ไอซีทีเดินสายต่อให้ความรู้ภัยออนไลน์พร้อมแจกโปรแกรม House Keeper

 

 

                 นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในโครงการ ?อบรมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์และภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์ให้ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง? ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2549 เวลา 08:30 ? 17:00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์ รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้ได้อย่างถูกวิธี ภายในงานดังกล่าว จะจัดให้มีการบรรยายเชิงวิชาการและการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น การป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์ โลกไซเบอร์กับการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา จิตวิทยากับเกมออนไลน์ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องของภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้น ในการสัมมนายังได้จัดอบรมวิธีการใช้โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส รวมทั้งโปรแกรม House Keeper ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอีกด้วย

 

     สำหรับโปรแกรม House Keeper ประกอบด้วย 3 โปรแกรมย่อย ได้แก่ 1.โปรแกรม Smart Gamer เพื่อควบคุมเวลาการเล่นเกม ได้ทั้งแบบ Off-Line และ On-Line ซึ่งผู้ปกครองสามารถกำหนดเวลาการเล่นได้ 2.โปรแกรม Kiddy Care เพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน โดยผู้ปกครองสามารถเลือกปิดกั้นเว็บไซต์ตามระดับความเหมาะสมได้ 3.โปรแกรม People Clean เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ช่วยแจ้งสิ่งที่ไม่เหมาะสมในขณะใช้อินเทอร์เน็ต โดยผู้สนใจสามารถนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปิดกั้นการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง

     ขณะนี้กระทรวงไอซีทีได้แจกแผ่นโปรแกรม House Keeper ไปแล้วกว่า 8,000 แผ่น และมีผู้ติดต่อขอรับแผ่นโปรแกรมดังกล่าวเพิ่มเติมอีกกว่า 60,000 แผ่น ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 และติดต่อขอรับโปรแกรม House Keeper ได้ที่ โทร. 02-937-4520 -2 หรือ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม House Keeper ได้ฟรีที่ www.icthousekeeper.com