ICTเล็งตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเรียนรู้ไอซีทีแบบยั่งยืน

ICTเล็งตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเรียนรู้ไอซีทีแบบยั่งยืน


        กระทรวงไอซีทีรับแจ้งความจำนงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีที สร้างแหล่งความรู้ในชุมชน สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้แบบยั่งยืน สนใจยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 50
      
       นายไกรสร พรสุธี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที ได้จัดทำโครงการการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ในศาสนสถาน และชุมชนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา อาทิ เช่น โครงการหนึ่งวัดหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ หรือ One Temple One e-Learning Center : OTEC ที่ได้ดำเนินการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 11 วัด ทั่วประเทศ โครงการพัฒนาชุมชนแห่งข้อมูล (i-Community) และผู้บริหารสารสนเทศชุมชน (Community CIO) จำนวน 5 ศูนย์ และโครงการ Community e-Center จำนวน 1 ศูนย์
      
      
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งสืบค้นที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ฯ จำนวน 20 ศูนย์ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2550 นี้
      
       กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จึงขอแจ้งให้ชุมชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการดังกล่าวได้ที่
http://www.mict.go.th
 พร้อมส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับการติดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มายังกระทรวงไอซีที โดยส่งจดหมายแจ้งความจำนงมาที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 89/2 หมู่ 3 บมจ. ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในเดือนมีนาคมนี้
      
      
ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีจะประสานงานกับชุมชนเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับเป็นข้อมูลในการประเมินศักยภาพ ความพร้อม และความเหมาะสมในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ในโครงการนำร่องจำนวน 20 ศูนย์ฯ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความจำนงได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2505 7005 หรือ โทรสารหมายเลข 0 2568 2604-5