การประชุม TPD Info

S8000730

น.ส.เรืองวรรณ บัวนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 

ประธานกล่าวเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการ  TPD Info

 

S8000722

 

นายสุขุม  รัตนจินดา  สถิติจังหวัดเชียงราย

 

กล่าวรายงานการประชุม TPD Info

 

S8000738

 

นายเทพฤทธิ์  สุวรรณกุล  และ  นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว

 

วิทยากรบรรยาย

 

S8000727

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ

 

รวม  47  คน

 

S8000747

 

ผู้สนใจเยี่ยมชมแผ่นภาพประชาสัมพันธ์

 

โครงการ  TPD Info