สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2550

 

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.50


ไตรมาสที่1 พ.ศ.2550  ซึ่งพบว่าจังหวัดเชียงราย มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,307,372 คน


เป็นผู้ที่มีอายุ   15 ปีขึ้นไป 1,024,554 คนโดยมีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน รวม 730,044 คน


และผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 294,510 คนส่วนผู้มีอายุ ต่ำกว่า 15ปี มีจำนวน 282,818 คน


สำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด 730,044 คนนั้นแยกได้


1.  ผู้มีงานทำ 710,211 คน


2.  ผู้ว่างงานและพร้อมจะทำงาน 15,636 คน


3.  ผู้ที่รอฤดูกาล 4,196 คน