สรุปผลการสำรวจโครงการภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2550

 

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.50


ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2550  ซึ่งพบว่าจังหวัดเชียงราย มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,304,526 คน


เป็นผู้ที่มีอายุ   15 ปีขึ้นไป 1,018,427 คนโดยมีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน รวม 714,094 คน


และผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 304,333 คนส่วนผู้มีอายุ ต่ำกว่า 15ปี มีจำนวน 286,099 คน


สำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด 714,094 คนนั้นแยกได้


1.  ผู้มีงานทำ 702,879 คน


2.  ผู้ว่างงานและพร้อมจะทำงาน 8,474 คน


3.  ผู้ที่รอฤดูกาล 2,740 คน