สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3/50

 

 

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ของจังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2550 จะสะท้อนถึงค่าประมาณของไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2550 ซึ่งพบว่าจังหวัดเชียงราย มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,309,383 คน เป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 1,028,826 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.6 โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม 752,820  คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 57.5 และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน  276,006 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 21.1   ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวน  280,557 คน หรือ ร้อยละ 21.4


กลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด 752,820 คน แยกได้เป็น


1.       ผู้มีงานทำ จำนวน 739,568 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน


2.       ผู้ว่างงาน ซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทำ และพร้อมที่จะทำงานมีจำนวน 13,251 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.8


3.       ผู้ที่รอฤดูกาล หมายถึงผู้ที่ไม่ได้ทำงานและไม่พร้อมจะทำงาน ซึ่งไม่พบในไตรมาสนี้