สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1/2551

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของจังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนมกราคา - มีนาคม  พ.. 2551  จะสะท้อนถึงค่าประมาณของไตรมาสที่  1  .. 2551  ซึ่งพบว่าจังหวัดเชียงราย  มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,311,191  คน  เป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 1,033,066  คน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.8 โดยเป็นผู้ที่อยู่ใน  กำลังแรงงาน  747,865  คน  หรือคิดเป็น  ร้อยละ  57.0  และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน  285,201 คน  หรือ คิดเป็นร้อยละ  21.8   ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า  15  ปี  มีจำนวน  278,129  คน  หรือ  ร้อยละ  21.2

สำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด  747,865  คน  นั้นแยกได้

 

1.       ผู้มีงานทำ จำนวน  717,962   คน คิดเป็นร้อยละ  96.0  ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน

 

2.       ผู้ว่างงาน ซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทำ และพร้อมที่จะทำงานมีจำนวน 24,082 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ  3.2

 

3.       ผู้ที่รอฤดูกาล  หมายถึงผู้ที่ไม่ได้ทำงานและไม่พร้อมจะทำงาน จำนวน 5821 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8