โครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2551

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย  จะดำเนินการสำรวจโครงการ

ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2551 ดังนี้

 
 

 

 

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2551

 

 ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย.51

 

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2551

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-20 ก.ย.51

 

3. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2551

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 20-30 ก.ย.51

 

4. สำรวจอาชญกรรม พ.ศ.2551

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 20-30 ก.ย.51

 

5.สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2551

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-20 ก.ย.51

 

6. สำรวจรายได้รายจ่ายจริงฯ และสถิติการก่อสร้าง

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.51

 

จึงขอความร่วมมือในการตอบคำถามด้วย  

 

และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 


โครงการจัดทำข้อมูลระบบสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ.2551


 


 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย กำลังดำเนินการจัดทำ


โครการระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น 2551


 ในเดือน สิงหาคม 2551


โดยบุคลากรจาก อบต. เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล