โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2551

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 

 

จะดำเนินการสำรวจโครงการ

 

ประจำเดือน ตุลาคม 2551 ดังนี้

 


 


  

 

 

 

 

 

 

 

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2551

 

 ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค.51

 

2. สำรวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2551

 

 ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค.51

 

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2551

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-20 ต.ค.51

 

4. สำรวจรายได้รายจ่ายจริงฯ และสถิติการก่อสร้าง

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30 ต.ค.51

 

5. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

 

การแพร่ระบาดของยาเสพติด พ.ศ.2551

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค.51

 

จึงขอความร่วมมือในการตอบคำถามด้วย  

 

และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้