โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2552

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 

 

จะดำเนินการสำรวจโครงการ

 

ประจำเดือน มกราคม 2552 ดังนี้

 


 


 

 


 

 


 

 

 

 

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552

 

 ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-15 ม.ค.52

 

2. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-15 ม.ค.52

 

3. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-15 ม.ค.52

 

4. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-15 ม.ค.52

 

 

 

5. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-20 ม.ค.52


6. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2552


ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-20 ม.ค.52


7. สำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร พ.ศ.2552


ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-20 ม.ค.52


8. สำรวจรายได้รายจ่ายจริงฯ และสถิติการก่อสร้าง


ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30 ม.ค.52


จึงขอความร่วมมือในการตอบคำถามด้วย  


และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้