โครงการสำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเดือน ก.พ.52

 

1.สำรวภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-20 ก.พ.2552

 

2.สำรวจสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-20 ก.พ.2552

 

3.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุและการตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ.2552

 

4.โครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่จังหวัดเชียงราย(ระดับโลกในประเทศไทย)

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ก.พ - 31 มี.ค 2552

 

5.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-12 ก.พ.2552

 

6.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)  พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ.2552