โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2552

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเดือน มี.ค.52

 

1.สำรวภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-20 มี.ค.2552

 

2.สำรวจสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-20 มี.ค.2552

 

 

 

3.โครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่จังหวัดเชียงราย(ระดับโลกในประเทศไทย)

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ก.พ - 31 มี.ค 2552

 

4.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-12 มี.ค.2552

 

5. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 มี.ค.52

 

6. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 มี.ค.52

 

7. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 มี.ค.52