โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2552

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเดือน เม.ย.52

1.สำรวภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-20 เม.ย.2552

 

2.สำรวจสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-20 เม.ย.2552

 

 

 

 

3.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.2552

 

4. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.52

 

5. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.52

 

6. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล เมื่อครบบริหารงานครบ 3 เดือน

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.52

 

7. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.52

 

8. การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.52

 

9. สำรวจแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.52