โครงการสำรวจประจำเดือน มิถุนายน 2552

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเดือน มิ.ย.52

 

1.สำรวภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-20 มิ.ย.2552

 

 

 

 

 

 

2.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-12 มิ.ย.2552

 

3. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 มิ.ย.52

 

4. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 มิ.ย.52

 

5. สำรวจการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30  มิ.ย.52

 

6. สำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30  มิ.ย.52

 

7. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 21-30  มิ.ย.52

 

8. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2552

 

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-15  มิ.ย.52