โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2553

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเดือน ม.ค.53

1.สำรวภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2553

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-25 ม.ค.2553

 

 

 

 

 

 

2.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2553

 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-12 ม.ค.2552

 

3. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2553

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 ม.ค.53

 

4. สำรวจการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2553

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 ม.ค.53

 

5. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2553

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30 ม.ค.53

 

6.สำรวจภาวะเศรษฐกิตและสังคมของครัวเรือน (ครัวเรือนตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ.2553

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30 ม.ค.53