รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

                                    รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถติปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ

 

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัตการ  อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ.จะกำหนด

 

2.จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 5 ตำแหน่ง

 

บัญชีผู้สอบแข่งขันในครั้งนี้ ใช้ได้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

3.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

- ด้านการปฏิบัตงานและวางแผน

 

- ด้านการประสานงานและบริหาร

 

4. วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบ

 

ผุ้สมัครสามารถยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ สำกบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ตั้งแต่วันที่  29 มีนาคม 2553 - 23 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการ สามารถโหลดใบสมัครได้ที่   www.nso.go.th