วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล

 

     เนื่องในวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนยุติกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง
    ปัจจุบันประเทศไทย เข้าร่วมปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง(Beijeng Declaration and Platform for Action-BFPA)ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๓๘ โดยประเทศสมาชิก ๑๘๙ ประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรี สิทธิสตรี การแก้ไขความยากจนของสตรี และเข้าลงนามร่วมในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Diserimination against Women-CEDAW) สมาชิก ๑๘๓ ถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ประกันสิทธิมนุษยชนของสตรี มีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘ และปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ Millenium Declaration ประเทศสมาชิก ๑๘๙ ประเทศ เมื่อกันยายน ๒๕๔๓ โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millenium Development Goals-MDGs) ๘ ข้อ ทุกประเทศตกลงรวมกันจะบรรลุผลการพัฒนา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ดังนี้
    ๑.ขจัดความยากจนและหิวโหย
    ๒.ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
    ๓.ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ และส่งเสริมบทบาทสตรี
    ๔.ลดอัตราการตายของเด็ก
    ๕.พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์
    ๖.ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเลีย และโรคสำคัญอื่น
    ๗.รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ๘.ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประเทศโลก
    ดังนั้น พึงตระหนักการใช้ความรุนแรงต่อสตรีชาวโลกเป็นที่รังเกียจเขาไม่ทำกัน จึงขอเชิญชวนทุกท่านยุติการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว สังคมและประเทศชาติตลอดไป

              สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย