โครงการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทย

    

 ประวัติความเป็นมาการทำสำมะโนประชากรของประเทศไทย


           ประเทศไทยเริ่มดำเนินการนับจำนวนประชากรเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อ พ.ศ. 2448 ซึ่งทำได้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตบริหาร    12 มณฑล จากทั้งหมด 17 มณฑล ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยแจกแจงว่าเป็นเพศใด ผู้ชาย ผู้หญิง อายุเท่าไหร่ และเป็นคนชาติอะไร ซึ่งเรียกว่า บัญชีพลเมือง  ต่อมาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศในรูปแบบของการทำสำมะโนประชากรโดยกระทรวงมหาดไทย ครั้งแรกในปี พ.ศ.2452 ต่อมาใน พ.ศ.2462  2472  2480 และ พ.ศ.2490  เรียกว่าสำรวจ "สำมะโนครัว" สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการจัดทำสำมะโนเคหะไปพร้อมกับการทำสำมะโนประชากร  และในปี พ.ศ. 2553 เป็นการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 100 ปี สำมะโนประชากรประเทศไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2553


                                                                                                         


 

 

 

    ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคล

 

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๕๓

 

จำนวน ๓๑ อัตรา

 

ประกาศผลแล้วนะครับ  ขอแสดงความยินดีด้วยทุกคน

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓

 

                                                               

 

           การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๕๓

 

จำนวน ๓๑ อัตรา

 

เอกสาร หน้า ๑

 

เอกสารหน้า ๒

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๓