เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์

..............................................................................................................................

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย  ถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555 โดยร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชกับจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงรายอีกหลายหน่วยงาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า....

..............................................................................................................................

สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2555