พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเ

          "...งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน  เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่  ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน  หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร  ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วน  จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง..."

 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช  วันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๕

.....................................................................................................................................

สถิติจังหวัดเชียงราย  ชี้แจงแผนแม่บท แนวทางและวิธีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  และการหา Product Champion ของจังหวัดให้กับ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย  ณ ห้องประชุมของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 4  มกราคม  2555