เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล

ประกาศ

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล 

........................................................................................................

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย  จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่) ภายใต้โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสุ่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ พ.ศ.2556 โดยมีปลัดจังหวัดเชียงราย ให้เกียริตเป็นประธานในการเปิดประชุม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

........................................................................................................

ถวายพระพรออนไลน์

สถิติจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ    ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

     ........................................................................................................