อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล

อบรมเทคการเก็บข้อมูลและการประเมินผลตามกรอบแนวทางการปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลางกลางจังหวัดเชียงราย วันที่ 23 มิถุนายน 2557

IMG 3751_resizeIMG 3729_resize

IMG 3753_resizeIMG 3754_resize