อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล

 

อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผลตามกรอบแนวทางการปรองดองสมานฉันท์ อำเภอพาน ณ ห้องประชุมอู่หลง ศาลางกลางจังหวัดเชียงราย วันที่ 24 มิถุนายน 2557

IMG 3771IMG 3773IMG 3774IMG 3781IMG 3785IMG 3786IMG 3787