รูปภาพกิจกรรมของสำนักงานสถิติ

ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

01rice

ชุดข้อมูลกลาง เศรษฐกิจ : ข้าว

การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร           

การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน                

การพัฒนาเกษตรกรและสถานบันเกษตรกร

  • จำนวนสหกรณ์การเกษตร                              
    • การแปรรูปและการสร้างมูลค่า

       การขนส่งและ จัดการบริหารสินค้า

      การพัฒนาระบบการตลาด