• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูก

  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2563

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2563

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

01kon

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ        

 จัดระบบบริหารที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานใหู้้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

ส่งเสิรมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ