รูปภาพกิจกรรมของสำนักงานสถิติ

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

01kon

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ        

 จัดระบบบริหารที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานใหู้้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

ส่งเสิรมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ