รูปภาพกิจกรรมของสำนักงานสถิติ

ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

01doom

ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ 

 

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ

 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนรวมอย่างบูรณาการ