ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

images-20161031142053 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือ ให้ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรมกับ “คุณมาดี” รัฐได้ข้อมูล ผู้ประกอบการได้ประโยชน์ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระหว่าง 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2560