Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic

 

aa02

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ 

Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic

                              

                aa04-5              aa04-6       

            

                aa04-71              aa04-8