เนื้อหา

Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ข้าว

 

Infographic : ข้าว


rice1

Metadata : ข้าว

- ดาวน์โหลด File 

 

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “ข้าว” ของจังหวัดเชียงราย

 

            จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ทั้งสิ้น 7,298,981 ไร่ โดยในปี 2558 พบว่าเป็นเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุดจำนวน 2,963,867 ไร่ รองลงมาเป็นที่นา จำนวน 1,382,469 ไร่ เป็นที่เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 1,319,894 ไร่ เป็นที่ไม้ยืนต้น 735,687 ไร่ เป็นเนื้อที่ปลูกพืชไร่ 614,749 ไร่ เป็นเนื้อที่อื่นๆ 222,152 ไร่ และเป็นเนื้อที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 60,163 ไร่ ตามลำดับ พืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ลำไย ลิ้นจี่ ยางพารา นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจใหม่ที่จังหวัดมุ่งพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่น ได้แก่ ชา กาแฟ สับปะรด เป็นต้น (แผนภูมิที่ 1)

            แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของเนื้อที่ของจังหวัดเชียงรายจำแนกตามการใช้ประโยชน์จากที่ดินปี 2558