Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ

 Infographic : ขยะ


r2

Metadata : ขยะ

- ดาวน์โหลด File 


วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากข้อมูลกลางเรื่อง “ขยะ”

          จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดสนใจหลายแห่ง ซึ่งสร้างรายได้ให้กับจังหวัดนับหมื่นล้านต่อปี และมีสังคมเมืองที่มีการขยายตัวสูงตามจำนวนที่ประชากรเพิ่มขึ้น และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ซึ่งควรได้รับการแก้ไข เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในอนาคต

            เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ขยะ พบว่า ในปี 2559 จังหวัดเชียงรายมีอัตราการเกิดขยะเฉลี่ย        0.3 ตัน/คน/ปี น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.4 ตัน/คน/ปี (ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ) จังหวัดเชียงรายมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเน้นการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 และลดลงไปอีกใน ปี 2559 (แผนภูมิที่ 1) แม้จะมีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นบ้างในบางปี แต่โดยภาพรวม ถือว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ซึ่งทางจังหว