"สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า"

 

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า" ณ ลานริมกก ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค

  • สถิติการศึกษา 2560

    สถิติการศึกษา 2560

  • "สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า"

Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic: ท่องเที่ยว

 

Infographic : ท่องเที่ยว

t1

t2


Metadata : ท่องเที่ยว

- ดาวน์โหลด File 


 

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลเรื่อง “การท่องเที่ยว ”

 

         จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งอารยธรรมล้านนา ตลอดจนมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และนานาชาติ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและเทือกเขา มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง มีเทือกเขาผีปันน้ำที่เป็นพรมแดนกั้นประเทศพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเหตุผลให้เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ในด้านของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

 

             ข้อมูลจากสำนักงานปกครองจังหวัดเชียงราย พบว่า โรงแรมที่จดทะเบียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 236แห่ง ในปี 2557 เป็น 261 แห่ง ในปี 2558 และเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็น 285 แห่ง ในปี 2559 โดย Home Stay ที่จดทะเบียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 34 แห่ง ในปี 2557 เป็น 40 แห่งในปี 2559 คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.7 และ Guest House ที่จดทะเบียน ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก 76 แห่ง ในปี 2557 เป็น 79 แห่ง ในปี 2559 คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 (แผนภาพที่ 1) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเชียงรายที่จะรองรับการท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยความหลากหลายของที่พัก โดยเฉพาะ Home Stay และ Guest House เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ดี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ในด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มาตรฐาน OTOP พบว่า ในปี 2559 จังหวัดเชียงราย มี ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน OTOP ระดับ 5 ดาว 103 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว 117 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว 38 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาว 16 ผลิตภัณฑ์ และระดับ 1 ดาวเพียง 2 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 276 ผลิตภัณฑ์ ลดลงจากปีก่อนที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP 286 ผลิตภัณฑ์ อาจเนื่องมาจาก ภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบการปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายไม่ดีนักลง แต่ถึงอย่างไร มูลค่าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 จังหวัดเชียงรายมีมูลค่าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,723,900,016 บาท ในปีถัดมา ปี 2559 มูลค่าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในประเทศ เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2,074,610,533 บาทด้วยเอกลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นของฝาก ของที่ระลึก ได้ จึงทำให้แนวโน้มของการจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพสินค้า ส่งเสริม ให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่น เพื่อดึงดูดนักท