รูปภาพกิจกรรมของสำนักงานสถิติ

งบทดลองเดือนสิงหาคม2560

810

820