รูปภาพกิจกรรมของสำนักงานสถิติ

งบทดลอง

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560-2564 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

- ตุลาคม 2559

- พฤศจิกายน 2559

- ธันวาคม 2559

- มกราคม 2560

- กุมภาพันธ์ 2560

- มีนาคม 2560

- เมษายน 2560

- พฤษภาคม 2560

- มิถุนายน 2560

- กรกฏาคม 2560

- สิงหาคม 2560

- กันยายน 2560

- ตุลาคม 2560

- พฤศจิกายน 2560

- ธันวาคม 2560

- มกราคม 2561

- กุมภาพันธ์ 2561

- มีนาคม 2561

- เมษายน 2561

- พฤษภาคม 2561

- มิถุนายน 2561

- กรกฎาคม 2561

- สิงหาคม 2561

- กันยายน2561

- ตุลาคม 2561

- พฤศจิกายน 2561

- ธันวาคม 2561

- มกราคม 2562

- กุมภาพันธ์ 2562

- มีนาคม 2562

- เมษายน 2562

- พฤษภาคม 2562

- มิถุนายน 2562

- กรกฎาคม 2562

- สิงหาคม 2562

- กันยายน 2562

- ตุลาคม 2562

- พฤศจิกายน 2562

- ธันวาคม 2562

- มกราคม 2563

- กุมภาพันธ์ 2563

- มีนาคม 2563

- เมษายน 2563

- พฤษภาคม 2563

- มิถุนายน 2563

- กรกฎาคม 2563

- สิงหาคม 2563

- กันยายน 2563

- ตุลาคม 2563

- พฤศจิกายน 2563

- ธันวาคม 2563

- มกราคม 2564