รูปภาพกิจกรรมของสำนักงานสถิติ

งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2559

1159-1

1159-1