รูปภาพกิจกรรมของสำนักงานสถิติ

งบทดลอง เดือนธันวาคม 2559

1259-1