เนื้อหา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

วิสัยทัศน์

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของจังหวัดให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของจังหวัด
  2. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

วัฒนธรรมองค์กร

ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า   ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.