เนื้อหา

Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ผู้สูงอายุ

 

Infographic : ผู้สูงอายุ


t3

Metadata : ผู้สูงอายุ

- ดาวน์โหลด File 


วิเคราะห์และสรุปสถาณการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

               ตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้มีการส่งเสริมการสร้างเสริมกลไกทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภูมิคุ้มกันของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน พร้อมทั้ง เตรียมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่สำคัญ นั่นคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย (แผนภาพที่ 1) พบว่า ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มของจำนวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้นโดยในปี 2556 จากประชากรผู้สูงอายุ 163,027 คน หรือร้อยละ 13.5 ของประชากรทั้งจังหวัด เพิ่มขึ้นในปี 2557 เป็นร้อยละ 14.2 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 14.3 และ ลดลงมาที่ร้อยละ 14.0 ในปี 2559 ทั้งนี้ตามนิยามของ สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยพิจารณาจากประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2567 นั่นคือ เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 20

แผนภาพที่ 1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด จำนวนผู้สูงอายุ และร้อยละของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งจังหวัด

 

                         ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย

เมื่อพิจารณาภาวะการทำงานของผู้สูงอายุจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (แผนภาพที่ 2) พบว่า ในจังหวัดเชียงราย มีจำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว จำนวน 85,308 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.3 ของผู้สูงอายุทั้งจังหวัดในปี 2556 ซึ่งลดลงเป็นร้อยละ 47.8 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 49.9 ในปี 2559 (แผนภาพที่ 2) ซึ่งการที่ผู้สูงอายุไม่สามารถเกษียณอายุตนเองได้และยังต้องทำงานต่อไปเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว นั้นอาจเนื่องมากจาก ปัญหาความมั่นคงด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากอายุที่ยืนนานขึ้น ทำให้เงินออมไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในขณะที่การพึ่งพิงจากบุตรหลานมีน้อยลง ในระยะยาวนั้น จังหวัดเชียงรายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งมีกลยุทธ์เน้นให้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรผู้สูงอายุ และสร้างระบบภูมคุ้มกันของสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยมีแผนปฏิบัติงานที่ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว โดยมุ่งเน้นสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว สร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมการออมเพื่อวัยหลังเกษียณอายุ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบครอบครัวและชุมชน

 

แผนภาพที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

      

                           ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อพิจารณาทางด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุ (แผนภาพที่ 3) พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน * ของจังหวัดเชียงรายลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจำนวน 18,168 คน หรือร้อยละ 10.6 ของประชากรผู้สูงอายุทั้งจังหวัด ในปี 2557 เหลือจำนวน 5,295 คน หรือร้อยละ 2.9 ในปี 2559 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ โดยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่ดี มีสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพใจเข็มแข็ง ในปี 2559 รวม 2 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 8,652,200 บาท ซึ่งมีส่วนทำให้จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน ของจังหวัดเชียงรายลดลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในด้านการจัดระบบบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย พบว่า สถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพ ได้สะดวก รวดเร็ว มีจำนวนมากถึง 258 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม เพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกและรวดเร็ว

แผนภาพที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน *

    

 

                 * ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ “ติดเตียง” หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง

*          ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ “ติดบ้าน” หมายถึง ผู้สูงอายุที่สามรถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง แต่มีปัญหา

ในการเคลื่อนที่ เมื่อต้องออกไปนอกบ้าน จึงไม่สะดวกที่จะออกนอกบ้าน                            

               ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายยังมีการจัดกิจกรรมดูแลส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ โดยการวางแผนดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตโดยให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวให้มีสุขภาพจิตดี โดยบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทั้งในหรือนอกสถานบริการสุขภาพรวมทั้งแกนนำสุขภาพด้วย

 

โครงสร้างอายุที่เปลี่ยนไปเกิดจากสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของประชากร รวมทั้งการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนกระทบการจัดสรรทรัพยากรของจังหวัดในอนาคต ดังนั้น จึงควรมีนโยบาย หรือแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม รองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในประเด็นต่าง ๆ เช่น จำนวนประขากรวัยแรงงานที่ลดลงจะมีผลต่อผลผลิตรวมของจังหวัด การจัดสรรทรัพยากรเพื่อผู้สูงอายุของจังหวัดเพิ่มขึ้นจะมี ผลกระทบต่อการจัดการด้านสังคม การพึ่งพิงสมาขิกในครอบครัวที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและประเทศในระยะยาวด้วย

งดทดลองเดือน กรกฏาคม 2560

 

งดทดลองเดือน กรกฏาคม 25606162

Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic: ท่องเที่ยว

 

Infographic : ท่องเที่ยว

t1

t2


Metadata : ท่องเที่ยว

- ดาวน์โหลด File 


 

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลเรื่อง “การท่องเที่ยว ”

 

         จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งอารยธรรมล้านนา ตลอดจนมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และนานาชาติ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและเทือกเขา มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง มีเทือกเขาผีปันน้ำที่เป็นพรมแดนกั้นประเทศพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเหตุผลให้เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ในด้านของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

 

             ข้อมูลจากสำนักงานปกครองจังหวัดเชียงราย พบว่า โรงแรมที่จดทะเบียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 236แห่ง ในปี 2557 เป็น 261 แห่ง ในปี 2558 และเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็น 285 แห่ง ในปี 2559 โดย Home Stay ที่จดทะเบียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 34 แห่ง ในปี 2557 เป็น 40 แห่งในปี 2559 คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.7 และ Guest House ที่จดทะเบียน ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก 76 แห่ง ในปี 2557 เป็น 79 แห่ง ในปี 2559 คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 (แผนภาพที่ 1) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเชียงรายที่จะรองรับการท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยความหลากหลายของที่พัก โดยเฉพาะ Home Stay และ Guest House เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ดี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ในด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มาตรฐาน OTOP พบว่า ในปี 2559 จังหวัดเชียงราย มี ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน OTOP ระดับ 5 ดาว 103 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว 117 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว 38 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาว 16 ผลิตภัณฑ์ และระดับ 1 ดาวเพียง 2 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 276 ผลิตภัณฑ์ ลดลงจากปีก่อนที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP 286 ผลิตภัณฑ์ อาจเนื่องมาจาก ภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบการปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายไม่ดีนักลง แต่ถึงอย่างไร มูลค่าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 จังหวัดเชียงรายมีมูลค่าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,723,900,016 บาท ในปีถัดมา ปี 2559 มูลค่าในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในประเทศ เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2,074,610,533 บาทด้วยเอกลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นของฝาก ของที่ระลึก ได้ จึงทำให้แนวโน้มของการจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพสินค้า ส่งเสริม ให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่

 

             แผนภาพที่ 1 จำนวนโรงแรม Home Stay และ Guest House ที่จดทะเบียนในปี 2557-2559

 

                           

 

                                                           ที่มา : สำนักงานปกครองจังหวัดเชียงราย

 

              เมื่อพิจารณาความพร้อมด้านบุคลากรแล้ว พบว่า จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว เพิ่มขึ้นจาก 203 คน ใน ปี 2558 เป็น 292 คน ใน ปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจังหวัดเชียงรายจึงควรให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการ ของมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว เพราะ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวนอกจากจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ควรมีความรู้และเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อ แนะนำแก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้องด้วย จะได้ไม่เกิดปัญหาในการ กระทำที่ผิดๆ ของนักท่องเที่ยวอย่างที่ผ่านมา

                สำหรับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกอย่างเช่น อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความสำคัญมากในปัจจุบัน พบว่ายังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงควรเร่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้จังหวัดเชียงรายสามารถกำหนดนโยบายหรือจัดสรรงบประมาณลงทุนเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

 

 

          ในแง่ของการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐ พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 จังหวัดเชียงรายได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ        เชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสูงถึง 495.6 ล้านบาท ซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ในปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4.4 และร้อยละ 0.2 (แผนภาพที่ 2) จากข้อมูล พบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำนวนผู้ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายภายในจังหวัดมากขึ้น เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยแนวโน้มรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี โดยใน ปี 2559 จังหวัดเชียงรายมีมูลค่าจากการท่องเที่ยวสูงถึง 23,748 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเท่ากับ 22,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 20,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.9 (แผนภาพที่ 3) โดยผู้ที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงราย แยกเป็น ผู้เยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ของผู้ที่มาท่องเที่ยวนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี อาจจะเป็นเพราะค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น จากสถิติ นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันสูงที่สุด ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงถึง 3,106 บาท/คน/วัน รองลงมา คือ ผู้เยี่ยมเยือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใกล้เคียงกับนักท่องเที่ยว โดยในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,053 บาท/คน/วัน และนักทัศนาจร มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 2,087 บาท/คน/วัน ดังนั้น จังหวัดเชียงรายควรสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านของฝาก หรือบริษัทนำเที่ยว ในการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

             แผนภาพที่ 2 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ปี 2557 – 2559

 

             

                                      หมายเหตุ ( ) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้เยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร
                                                                 ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

 

                  แผนภาพที่ 3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว กับรายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2557 - 2559

 

                 

                                                              ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

              นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย เส้นทางการท่องเที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และอีกมากมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ไม่ว่าเป็นโครงการ ปิดตา-เปิดใจ สัมผัสชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CTB) จังหวัดเชียงรายและโครงการอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งคาดว่าจากแผนงานและโครงการของทางจังหวัดจะส่งผลให้ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

 

             รายงานสถานการณ์การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวนี้ เป็นการรวบรวมประมวลผลข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ ทั้งนี้ปัจจัยด้านมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวด้านของจำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ และสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัด ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริการถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง